Arbeidsretten

Arbeidsretten er en norsk særb0265bd0d33783953600399118domstol som behandler det som kalles tvister i forbindelse med tariffavtaler. Denne særdomstolen ble opprettet av Stortinget, gjennom Arbeidstvistloven i 1915, og ble forandret noe, av den nyere loven i 1927. Rettens avgjørelser er vanligvis endelige, og det finnes ingen mulighet for å anke. Dette fordi avgjørelser i retten kun gjelder frem til neste tarifforhandling uansett, og fordi det da er mulig å forandre en avtale som det har hersket uenighet om.

Tariffavtale

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver, eller en arbeidsgiverforening og en fagforening. En slik avtale regulerer ting som arbeidsforhold med hensyn til sikkerhet, godtgjøring og ferie, og andre ting som skulle kunne falle innenfor en slik avtale.

Rettens sammensetting

Retten består av en fast dommer, og det tilkalles seks meddommere. Tre av medlemmene av retten er utdannede jurister, mens de fire andre dommerne er lekdommere. LO har rett til å velge to av lekdommerne, mens NHO velger de to andre.

Hovedsaklig finnes det tre grunner til at retten kalles sammen. Den første er om det oppstår uenighet om hvordan en ferdig tariffavtale skal tolkes. Her inkluderer vi også uenighet om hvorvidt en helhetlig tariffavtale er gyldig under omstendighetene, eller om det i det hele tatt eksisterer en tariffavtale for de stridende partene

En annen vanlig variant av tvist er påstander om brudd på fredsplikten i arbeidslivet. Fredsplikt betyr så mye som at det ikke er tillatt å sette igang arbeidskamp, og tiden hvor dette gjelder er gjerne regulert av en gyldig tariffavtale. De to vanligste formene for arbeidskamp er at de ansatte går ut i strek, og slutter å arbeide, eller at bedriftseieren stanser driften, eller utestenger alle, eller deler av de ansatte.

I forbindelse med dette kommer den tredje vanligste grunnen til at retten trer sammen. Om det skulle oppstå spørsmål om erstatningsansvar hvis noen har gått til en ulovlig streik, eller en ulovlig lockout, eller om en arbeidsgiver eller arbeidstakere har forbrutt seg mot regler som er nedsatt i en tariffavtale.